fbpx
  • 0747.305.190
  • redactie@stiridinhunedoara.ro
  • Deva, județul Hunedoara

Primăria Hunedoara caută director pentru Complexul Sportiv „Michael Klein” și Ștrandul Municipal Hunedoara. Condiții pentru a ocupa acest post

Primăria municipiului Hunedoara organizează, în perioada 31.08.2023 –06.09.2023, concurs pentru ocuparea, cu contract de muncă cu normă întreagă, de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată, a următorului post contractual unic de conducere vacant de:
Director în cadrul Complexului Sportiv “Michael Klein” și Ștrandul Municipal Hunedoara din subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă de interviu, care se vor desfășura la sediul Sitului Industrial Hunedoara, str. Furnalelor.

Condiții generale de participare la concurs și cerințe specifice:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate, de experienţă şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru posturile a căror activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane
i) are capacitate deplină de exerciţiu
Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.
Condiții specifice  de participare la concurs:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor administrative, juridice, economice sau sportului și educației fizice
– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 07.08.2023 – 22.08.2023, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului   Hunedoara, str. Libertății, nr. 17 – Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice. Selecţia dosarelor de concurs se realizeaza în maximum două zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”.
Afişarea rezultatelor se va face până în data de 25.08.2023, ora 13:00.
Proba scrisă se va desfășura în data de 31.08.2023, ora 11:00.
Interviul se va desfășura în data de 06.09.2023, ora 12:00.
Textul complet al anunțului, aici: Anunț Primăria Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *