fbpx
  • 0747.305.190
  • redactie@stiridinhunedoara.ro
  • Deva, județul Hunedoara

Cinci posturi de șoferi scoase la concurs de Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara. Două posturi la stația din Deva și câte unul la Baru Mare, Petroșani și Lupeni

Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara, organizează concurs (conform H.G. nr.1336/2022), în vederea ocupării a 5 (cinci) posturi vacante de șofer autosanitară II, pe perioadă nedeterminată, de natură contractuală, funcție de execuție în cadrul substațiilor Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara:

  • 1 post vacant șofer autosanitară II, substația Baru Mare
  • 1 post vacant șofer autosanitară II, substația Petrosani
  • 1 post vacant șofer autosanitară II, substația Lupeni
  • 2 posturi vacante șofer autosanitară II, stația centrală Deva, astfel:

• perioada de depunere a dosarelor 24.04.2023-08.05.2023, ora 14:00
• proba scrisă în data de 16.05.2023, ora 09:00
• proba practică în data de 16.05.2023; ora 13:00 :
• proba de interviu în data de 19.05.2023, ora 09:00

Activitatea se va desfășura în cadrul Compartimentului de asistență medicala de urgență și transport medical asistat, în regim de gardă, ture de 12 ore, TURNUS 12 cu 24, salarizat conform legislației în vigoare.

Condiții generale de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice, prevăzute de legislația în vigoare (H.G.nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare), după cum urmează:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare:

a. diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
b. permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
c. 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;
d. diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier/Adeverință din care să rezulte că a absolvit cursul de ambulanțier în momentul depunerii dosarului;

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar, care va conține următoarele documente:

a) Formular de înscriere la concurs, conform legislației în vigoare – se va completa la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara;
b) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, extras Revisal eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
j) curriculum vitae, model comun European;
h) aviz psihologic, aviz medical pentru siguranța circulației pentru conducători auto;
i) taxă participare – 50 RON

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. c) -f), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei primei probe de concurs, respectiv proba scrisă.

Cerificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către instituţie, numai cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Dosarele de concurs se depun personal la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara din: Str. Depozitelor, nr.3,Birou R.U.N.O.S., Deva, telefon 0254/221550 , conform calendarului de desfășurare a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

1. Perioada de depunere a dosarelor 24.04.2023 – 08.05.2023 ora 14:00.
Afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor: 11.05.2023 ora 12:00;
2. Proba scrisă va avea loc în data de 16.05.2023 ora 09:00 – constă în rezolvarea unui set de chestionare de circulație 40 de buc a câte 26 de întrebări fiecare, noțiuni de prim ajutor – 3 seturi a câte 14 intrebări fiecare, chestionar de mecanică – 3 seturi a câte 10 întrebări fiecare, punctajul minim de admitere este de 50 de puncte, punctajul maxim este de 100 de puncte.
În funcție de numărul de candidați înscriși, proba scrisă se va susține la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara din Str. Depozitelor, nr. 3, Deva sau la alt sediu comunicat ulterior pe site-ul Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara.
3. Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidaților și se va desfășura în data de 16.05.2023, ora 13,00, la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara din str. Depozitelor, nr. 3, Deva.
Proba practică constă în conducerea unei autosanitare timp de 15 minute care va fi evaluată conform grilei de examinare.
Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare: capacitatea de adaptare, capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile, îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice, capacitatea de comunicare, capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

4. Proba de interviu în funcție de numărul de candidați va avea loc în data de 19.05.2023 ora 09:00, la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara din Str. Depozitelor, nr. 3, Deva.

În cadrul probei de interviu vor fi testate abilitățile și cunoștințele impuse de funcție (cunoștințele teoretice din domeniul tehnic, cunoștințele teoretice și practice din domeniul medical) capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situații de criză, abilitățile de comunicare, inițiativă și creativitate.

Interviul se poate înregistra şi audio/video la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea preşedintelui comisiei și se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaţilor, obţinut în prealabil, cu respectarea datelor cu caracter personal. (Art 41 alin 9 si 10 cf H.G.nr.1336/2022).

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă/practică/interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la Biroul R.U.N.O.S., în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul și pagina de internet a instituției, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, practică şi interviu.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE ȘOFER AUTOSANITARĂ I / II

O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice:
Cunoașterea, întreținerea și repararea automobilului – „ Automobile, construcție, întreținere și reparare” ed. Didactică si Pedagogică, autori Gh. Frățilă, M. Frățilă, St. Samoilă.
Curs prim ajutor (site M.S.)
Suport Vital de Bază și Defibrilarea Externă Automată la Adult; Suportul Vital de Bază Pediatric – ghiduri de resuscitare ERC 2015
OrdinulM.S. nr. 1092/2006 (site MS) – privind stabilirea competențelor și atribuțiile echipajelor publice de intervenții, de diferite niveluri în faza prespitalicească.
Ordinul M.S. nr. 2011/2007 (site MS) – privind unele măsuri în asistența medicală prespitalicească.
Ordinul M.S. nr. 2021/2008 (site MS) – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul național de urgență și de prim ajutor” calificat din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – TITLUL IV Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor
calificat

 

1 thought on “Cinci posturi de șoferi scoase la concurs de Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara. Două posturi la stația din Deva și câte unul la Baru Mare, Petroșani și Lupeni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *